BIP - Dom Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej Nadzieja w ChorzowieDom Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACANabory zakończone

Treść strony

wersja do druku
Nabór na stanowisko referenta ds. kadr (nabór zakończony)
 

Dyrektor DPS „Nadzieja” ogłasza nabór na stanowisko
referenta ds. kadr

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY

 1. Stanowisko: Referent do spraw kadr

 2. Dział: samodzielne stanowisko

 3. Wymiar etatu: 0,5

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Zadania podstawowe
  - sporządzanie dokumentacji w zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów zawodowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, urlopów pracowniczych itp.
  - prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami,
  - załatwienie spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
  - prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  - wydawanie skierowań na badania profilaktyczne oraz kontrolowanie terminów ważności tych badań,
  - kontrola dyscypliny kadrowej,
  - sporządzanie sprawozdań m.in. do GUS, PFRON,
  - opracowanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
  - wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących spraw kadrowych zleconych przez dyrektora.

 2. Zadania dodatkowe
  - archiwizacja dokumentów oraz prowadzenie archiwum

 3. Zadania okresowe
  - członkostwo w komisjach: inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej,
  - zastępowanie innych pracowników w czasie urlopów.

  CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

 1. Wykształcenie : minimum średnie

 2. Wykształcenie pożądane: mile widziana administracja

 3. Doświadczenie zawodowe: nie jest konieczne, możliwość zorganizowania służby przygotowawczej

 4. Znajomość przepisów prawa: (konieczna) Ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze, Ustawa o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawa o pomocy społecznej.

 5. Cechy osobowości: uczciwość, punktualność, samodzielność, dobra organizacja.

 6. Umiejętności
  - biegła obsługa komputera,
  - umiejętność pracy w zespole

 7. Inne
  -obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej
  lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym
  w przepisach o Służbie Cywilnej,
  - pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
  -brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
  - nieposzlakowana opinia.

PROPONOWANE WARUNKI PRACY I PŁACY

 1. Umowa o pracę,

 2. Proponowane wynagrodzenie : wg regulaminu wynagradzania DPS Nadzieja:
  V kategoria zaszeregowania.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,

 2. Życiorys,

 3. List motywacyjny,

 4. Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie kandydata,

 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

UWAGA: Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin: 16.09.2009r.

 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie: osobiście lub listem poleconym,

 3. Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja,
ul Wandy 64,
41-500 Chorzów
Dział Kadr.
Z dopiskiem Nabór na stanowisko REFERENTA DS. KADR.

Dodatkowe informacje:
Kontakt 032-2411-513, e-mail:
nadzieja@chorzow.net.pl

 1.  Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy
  informacyjnej w DPS Nadzieja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  (
  www.dpsnadzieja.bip.chorzow.eu)
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku DPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.dpsnadzieja.bip.chorzow.eu)

 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną na ich żądanie zwrócone lub po upływie trzech miesięcy zniszczone,

 6. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do poprzednich (lub obecnych) pracodawców osoby składającej aplikację o sposób wywiązywania się z powierzonych obowiązków ,

 7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do poprzednich pracodawców osoby składającej aplikację,
  o przyczynę rozwiązania umowy o pracę.

Urszula Biniek
Dyrektor DPS Nadziejaosoba odpowiedzialna za treść: Urszula Biniek, dnia: 2009-08-31
utworzony: 28-08-2009 / modyfikowany: 16-04-2014
wprowadził(a): Agnieszka Frącek
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie 2018, kontakt: nadzieja@chorzow.net.pl